අපි ගැනcompany_intr_hd_ico

Qingdao Lixiang Yutai නවෝත්පාදන තාක්ෂණ සමාගම, Ltd.

Qingdao Lixiang Yutai Innovation Technology Co., Ltd. 2005 ජූනි මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී, අපගේ කර්මාන්තශාලාව Qingdao හි ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ව්‍යාපාර වර්ධනය වන Qingdao බටහිර වෙරළ ආර්ථික සංවර්ධන කලාපයේ-tieshan කර්මාන්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.අපි නිෂ්පාදන ව්යවසාය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සැලසුම්, සංවර්ධනය, සෑදීම සහ විකුණුම් එකතුවකි.

about

පාරිභෝගික පැමිණීමේ පුවත්